top of page

Crafting solutions to your challenges is our passion

เรามุ่งมั่นออกแบบวิธีการและส่งมอบงานเพื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ

consulting.png
งานให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและบริหารงานบุคคล

เราช่วยองค์กรวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  นำเสนอแนวทางแก้ไขและขั้นตอนการดำเนินงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรา

 • การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 • กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลและการปรับตัวของแผนกบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

 • การเสริมสร้างผลงานและประสิทธิภาพขององค์กร 

 • งานออกแบบโครงสร้างองค์กร 

 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 

 • งานวางแผนอัตรากำลังคนขององค์กร 

 • งานประเมินและพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูงขององค์กร 

 • การบริหารจัดการระบบผู้สืบทอดตำแหน่ง

 • การบริหารจัดการผลตอบแทน รางวัลและแรงจูงใจของพนักงาน 

 • การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน

 • การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

 • การสร้างแบรนด์นายจ้างขององค์กร 

 • การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

training white.png
งานออกแบบการพัฒนาทักษะผู้นำ ทักษะเฉพาะทางในสายงาน และยกระดับความสามารถของบุคลากรแผนก HR

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรา

 

 • การพัฒนาทักษะผู้นำในองค์กร 

 • การบริหารบุคลากรยุคใหม่สำหรับผู้นำองค์กร 

 • การพัฒนาทักษะความสามารถสำหรับบุคลาการในสายงาน HR&OD 

 • การพัฒนาทักษะความสามารถสำหรับบุคลาการในสายงาน HR Business Partner 

 • ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลงาน HR 

 • การเพิ่มขีดความสามารถบทบาทการเป็นที่ปรึกษาภายในองค์กรของบุคลากรสายงาน HR 

 • การพัฒนาทักษะเฉพาะทางของสายงานแต่ละแผนก 

 • หลักสูตรการพัฒนาแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงขององค์กร 

 • การเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

เราช่วยองค์กรพัฒนาและต่อยอดทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อองค์กร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานและองค์กรอย่างยั่งยืน เราออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ยุคใหม่บนกรอบแนวคิด High-impact Learning
ihouse services.png
งานบริการ In-house HR&OD

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรา

 

 • งานบริหารจัดการบุคลากร 

 • งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 

 • การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

 • การบริหารจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

 • งานสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

 • การบริหารจัดการระบบผู้สืบทอดตำแหน่ง 

 • งานพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงขององค์กร 

 • ที่ปรึกษาผู้บริหาร 

 • ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง 

 • ผู้บริหารชั่วคราวในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของสายงาน เช่น ตำแหน่ง Chief HR Officer, Head of Learning & Development, Head of Organization Development, Head of Change Management และอื่นๆ

เรารับบทบาทพิเศษในการเป็นที่ปรึกษาเฉพาะ ทำหน้าที่ชั่วคราวเสมือนคนในขององค์กรนั้นๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพให้องค์กรในระยะสั้นและระยะกลาง เราส่งมอบความเชี่ยวชาญทักษะและความรู้เฉพาะในงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญขององค์กร
coaching.png
งาน Coaching & Mentoring

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรา

 

 • งานโค้ชชิ่งผู้บริหารระดับสูงแบบต่อตัวตัว 

 • งานโค้ชชิ่งผู้บริหารในองค์กร 

 • งานโค้ชชิ่งพนักงานผู้มีศักยภาพสูง และผู้สืบทอดตำแหน่งในองค์กร 

 • งานโค้ชชิ่งทีมงานเฉพาะหรือคณะทำงานในรูปแบบแบบโครงการ 

 • งานโค้ชชิ่ง Chief HR Officer ที่เพิ่งดำรงตำแหน่ง

 • งานโค้ชชิ่ง ทีมงาน HR เฉพาะเจาะจงการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาพนักงาน และงานพัฒนาองค์กร 

 • งานโค้ชชิ่งคณะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 

เราให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในงาน ไปพร้อมกับการเติมเต็มคุณค่าในตัวเอง ซึ่งเป็นการสร้างความสุขใจทั้งในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมขององค์กร

หลักการทำงาน 3 ข้อของเรา

trustworthy dark.png

Trustworthy

เราทำในสิ่งที่พูด เราตรงไปตรงมากับการให้คำแนะนำและการส่งมอบงานของเรา เรามุ่งมั่นในหลักจริยธรรมในการทำงาน เราสร้างและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา และที่สำคัญเราเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของเรา

agility dark.png

Agility

ทีมของเรามีขนาดเล็กและมีความคล่องตัวสูง ทำให้เราทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว เราออกแบบผลงานให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างพิถีพิถันและเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดทางธุรกิจของลูกค้า

simplicity dark.png

Simplicity

เราใช้ความรู้ที่ตั้งอยู่บนหลักการ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา งานของเราชัดเจนและเข้าใจง่าย เราแนะนำลูกค้าว่าอะไรสำคัญ อะไรต้องแก้ไข อะไรรอได้และรอไม่ได้ เราอธิบายงานโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรา

bottom of page