top of page
view toon pic.png

ธัชกฤช

พริ้งพร้อม

Consultant

คุณวิวสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวิวมีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Large-volume Data Analysis) การจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล (Reporting and Data Visualization) รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น PowerBI, Tableau, Google Analytics และ Adobe Marketing Suite เป็นต้น

ในฐานะที่ปรึกษา คุณวิวทำงานร่วมกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ ในการออกแบบโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารผลงานขององค์กร โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน คุณวิวมีประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น คุณวิวมีบทบาทสำคัญในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าทางธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญๆ และสร้างความได้เปรียบสูงสุดทางการแข่งขันในกับองค์กร เช่น การวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) การจ้างงาน (Hiring) การประหยัดต้นทุน (Cost-saving) และระบบสร้างแรงจูงใจในการขาย (Sales Incentive Program) เป็นต้น คุณวิวมีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับข้อมูลอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การประเมินคุณภาพและจัดการรูปแบบข้อมูลให้พร้อมใช้งาน (Data Quality and Cleansing) การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล (Data Infrastructure) การจัดทำข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล (Insights) การระบุเทรนด์และรูปแบบของข้อมูล (Trends and Patterns) ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลและรายงานในรูปแบบ Data Visualization

Professional

TAS Consulting Partner      

Consultant

Education

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ILSC Language School

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Heading 2

bottom of page