top of page
pim toon pic.png

ชญาธิป

ศิริธร

Consulting Analyst

คุณพิมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณพิมมีพื้นฐานความรู้ทั้งในเรื่องธุรกิจและการสื่อสารเป็นอย่างดี หลังสำเร็จการศึกษาได้เริ่มต้นการทำงานกับทีเอเอสคอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ ในบทบาทของ Consulting Analyst คุณพิมเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและความสามารถโดดเด่นในหลายด้าน เช่น ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คุณพิมเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีม

คุณพิมสั่งสมประสบการณ์การทำงานร่วมกับลูกค้าในหลายภาคอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจบันเทิงและสื่อ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยรับผิดชอบงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าวิจัย การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ data visualization การวางแผนและจัดการโครงการ และมีบทบาทสำคัญในการดูแลการประสานงานและติดต่อสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานร่วมกับลูกค้าไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Professional

TAS Consulting Partner      

Consulting Analyst

Education

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

bottom of page